Privacyverklaring Sportaccommodatie Urk (AVG)

Dit is de privacyverklaring van Sportaccommodatie Urk bv, hierna ook: "Sportaccommodatie Urk". Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Sportaccommodatie Urk. 

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

Het verzamelen van bezoekers statistieken op alleen IP adres en klikken binnen de website, die wij verzamelen via één cookie. Dit alles wordt verwijderd als u uw “cache” leegt van uw browser (aanbevolen zo af en toe) of bij verlaten van onze site.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • Voor het kunnen aanbieden van onze agenda/reservering en het onderhouden van de reserveringen voor het zaal gebruik.

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

Uw toestemming bij het versturen van het Contact Formulier en het gebruik van de reserveringen t.b.v. de agenda.

De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen":

 • Planning en reserveringen voor het gebruik van derden van de bij ons beheerde sporthallen en de deelzalen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens

Bewaartermijn

Correspondentie 

Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

IP adres

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Informatie over surfgedrag

Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.

Cookie ID´s

Voor de duur van uw bezoek

NAW gegevens t.b.v. reserveringen

Tot U zich afmeld voor het gebruik van ons reserveringsagenda. Dit kunt u doen via het contact formulier onder vermelding van uw login.

Welke rechten heeft u? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten "beperken";
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Sportaccommodatie Urk bv
Vlechttuinen 8, 8322 BA Urk
+31(0)0527 681 254
info@sporthalurk.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van augustus 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.  

Sporthal Urk

Sport Accommodatie Urk is een stichting die sporthallen, turnhal en diverse horeca gelegenheden beheert t.b.v. sport, vermaak en gezellig samenzijn in de gemeente Urk.

De drie grootte sporthallen worden in opdracht van Stichting Sport Accommodatie Urk beheerd door Sportaccommodatie Urk bv.Deel deze pagina

Contact

Adres de Vlechttuinen
Vlechttuinen 8, 8322 BA Urk

Adres de Schelp
Staartweg 32, 8321 NB Urk 


Telefoon de Vlechttuinen:

0527 - 690420

Telefoon de Schelp: 

0527 - 682 848


E-mail info@sporthalurk.nl